Integritet & marknadspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Spirit Stores AB, org. nr 559112-2113, Axel Danielssons väg 277, 215 82 Malmö, e-mail: member@spirit-stores.com, (”Spirit Stores”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Spirit Stores tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Spirit Stores, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Spirit Stores-konto (”Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Spirit Stores är personuppgiftsansvarig för Spirit Stores behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Spirit Stores är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Spirit Stores-konto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Spirit Stores samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Spirit Stores webbplats, i fysisk butik, använder dig av Spirit Stores support (member@spirit-stores.com), besöker Spirit Stores webbplats eller ett event som Spirit Stores anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Spirit Stores. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Spirit Stores och för att Spirit Stores ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Spirit Stores in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Spirit Stores samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Spirit Stores webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Spirit Stores behandlar även uppgifter som Spirit Stores från tid till annan ges tillgång till genom ditt Spirit Stores-konto.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.


4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Spirit Stores

De personuppgifter Spirit Stores samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Spirit Stores webbplats


4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Spirit Stores samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av Spirit Stores webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Titel och attesträttighet

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Spirit Stores

Spirit Stores behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Spirit Stores dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Spirit Stores och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Spirit Stores personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.


6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Spirit Stores baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Spirit Stores samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Spirit Stores behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Spirit Stores ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

8. Profilering

8.1 Spirit Stores kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta member@spirit-stores.com. När Spirit Stores har mottagit din anmälan kommer Spirit Stores att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Spirit Stores kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Spirit Storess rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 9.2 Spirit Stores sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Spirit Stores.

9.3 Spirit Stores sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Spirit Storeskonto.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Spirit Stores kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Spirit Stores koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Spirit Stores kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Spirit Stores lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Spirit Stores och Spirit Stores samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Spirit Stores avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Spirit Stores om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Spirit Stores rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Spirit Stores kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Spirit Stores leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Spirit Stores vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Spirit Stores har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Spirit Stores kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Spirit Stores innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta member@spirit-stores.com.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Spirit Stores har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Dina rättigheter

13.1 Spirit Stores ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Spirit Stores kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Spirit Stores kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att Spirit Stores behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till member@spirit-stores.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Spirit Stores AB
Axel Danielssons väg 277
215 82 Malmö
member@spirit-stores.com